Copyrights en disclaimer
tomenjerry.net is een particulier initiatief.

De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden.
De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, hij/zij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

In geval van twijfel t.a.v. het gebruik, kan altijd contact met tomenjerry.net opgenomen worden.

Het eigendomsrecht c.q. copyright van deze website van vakantiefotos.net en van alle inhoud daarvan, berust bij tom en jerry, tenzij anders vermeld in de informatie zelf.

Copyright 2003 - tomenjerry.net